Willekeurige bemoediging
  • 9 februari 2006
    Als op Aad’laarsvleugels Zoals een adelaar zijn jongen op zijn brede vleugels draagt, zo draag Ik, Mijn kind, ook jou …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Dat is pittig!

In het eerste stukje heb ik gezegd dat ik nog even terug zou komen bij I Petrus 1, en ik heb even de Groot nieuws vertaling gepakt omdat die het wat duidelijker zegt. Vers 14-17: Wees gehoorzame kinderen en laat u niet meeslepen door uw verlangens van vroeger, toen u niet beter wist. God, die u heeft geroepen, is heilig. Leid dan ook zelf een heilig leven. Er staat immers geschreven: Wees heilig, omdat Ik heilig ben. U roept God aan als uw Vader. Hij maakt geen onderscheid en oordeelt iedereen op grond van zijn daden. Heb dus ontzag voor Hem zolang u hier als vreemdelingen woont.

God is een Heilig God en Hij wil dat wij eveneens een heilig leven zullen leiden. Eén van de dingen die elke dag duidelijker worden is dat wij in de tijd leven waarvan Openbaring 21: 10-14 zegt: En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

God is een God van liefde, trouw én recht en als wij belijden dat Hij een God van trouw is dan bedoelen we eigenlijk meer Zijn trouw aan ons, ZIjn trouw aan Zijn beloften, en daarvoor geldt ook zéker Zijn trouw maar daar houdt het niet op. God houdt Zich absoluut aan Zijn woord, maar ook aan Zijn plan, én aan Zijn regels, daar gaat niets van af. In die verzen uit Openbaring staat dat alles geïntensiveerd wordt, het onrecht, het vuil, en we zien dat toch gebeuren? Maar daarnaast ook de reinheid en de heiligheid onder Zijn kinderen. Het is Gods Geest die ons meer en meer bewust maakt van hoe wij leven en wat er in onze levens aangepakt moet worden. Gods Geest overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Hij is het die ons wil helpen ons leven op te schonen, heiiger te worden en opnieuw krachtig te worden binnen het lichaam van Christus. Hij dóét dat niet voor ons, Hij wijst alleen aan en de rest zullen we echt zelf moeten doen.

Rom. 8:5-8: Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

Dit zijn pittige uitspraken, stuk voor stuk, maar des te meer reden om er iets mee te doen, toch? Het is tijd dat wij een schoon, heilig en krachtig volk worden, dat we bruikbaar zijn in Gods Koninkrijk en een voorbeeld voor eenieder die om ons heen leeft. Dat wij de duivel geen voet meer geven in onze levens en in Gods vrijheid ervoor kiezen om Hem alleen te dienen ja, zó zou het moeten zijn, kan het zo worden? morgen nog een laatste stapje verder.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 8 = 16