Willekeurige bemoediging
  • Ook al zoek ik…
    Niemand is als U… als ik ‘s morgens vroeg of ‘s avonds achter mijn computer zit heb ik altijd een …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

5 juli 2005

Bij mijn ouders zijn ze de buitenboel aan het schilderen, al enkele dagen zijn er twee schilders in de weer die het hele rijtje weer een wat frisser aanzien moeten geven. Mijn moeder nodigt ze iedere dag uit voor koffie en een lekker koel drankje als het zo erg warm is, wat door deze schilders zeer op prijs gesteld wordt. Één van deze twee is een man van Griekse afkomst, die echter al langer in Nederland woont. Hij vertelde hoe hij in het begin had geprobeerd om kennis te maken met zijn buurtgenoten. Bij het huis waar hij woont is ook een publiek grasveldje wat door iedereen gebruikt mag worden. Nou leek het hem leuk om de mensen te leren kennen en hij had daar een erg leuk idee voor. Hij had op het grasveldje een barbeque neergezet, hij had wat tafels en stoelen neergezet, hij had eten en drinken ingekocht en iedereen een uitnodiging gegeven. Hij was er helemaal klaar voor en zat mét een gitaar (om de boel nog extra gezellig te maken) gereed om zijn gasten te ontvangen…………………….er kwam helemaal niemand.

Er staat in de bijbel óók een soortgelijk verhaal, waar ik eigenlijk al een paar dagen mee in mijn gedachten loop nadat ik dat verhaal van die schilder gehoord had. Het gaat over iemand die een grote maaltijd aanrichtte en daarvoor een aantal mensen had uitgenodigd. En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd om tot de genodigden te zeggen: Komt, want het is nu gereed. Lucas 14:17. Op dat moment hebben al die genodigden een excuus om niet te gaan. Dan staat er:Toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn slaaf: ga aanstonds de straten en stegen der stad in en breng de bedelaars, en misvormden en blinden en lammen hier. vers 21. Dit stukje verteld ons dat de genodigden vantevoren al een uitnodiging hadden gekregen, maar zonder tijd en datum, en als dan het maal klaar is dán wordt er gezegd, nu moet je komen, nu is het tijd. Het was dus zo dat ze de uitnodiging weliswaar binnen hadden, maar rustig met hun werk door konden gaan omdat ze daar de tijd nog voor hadden. Maar als dan die tweede uitnodiging komt, hadden ze gereed moeten zijn om alles te laten liggen en mee te gaan tenslotte hádden ze die uitnodiging liggen en wisten ze dat ze ieder moment  opgeroepen konden worden om aan de maaltijd te gaan.

Nou is dit een gelijkenis, en gelijkenissen zijn bedoeld om er van te leren en om ze in de praktijk van ons leven toe te passen. Wij, de kinderen van God, zijn de genodigden die allemaal een invitatie hebben ontvangen. Want toen wij tot geloof kwamen hebben wij daarbij de belofte gekregen dat wij eenmaal bij de Vader thuis mogen komen. Ons plekje is al gereserveerd, onze naam staat er bij, alleen de tijd noch het uur is bekend. Toch wil die uitnodiging niet zeggen dat we er ook automatisch zullen komen. Het is zo dat we weliswaar nog gewoon in deze wereld zijn, hier onze werkzaamheden hebben, en onze bezigheden, maar ons leven moet dusdanig zijn afgestemd, dat áls die bazuin zal klinken en de tijd is aange- broken om Hem te ontmoeten, wij daar klaar voor zijn. Het feit dat er in tweede instantie mensen van de straat gehaald worden geeft ons ook een belangrijke informatie. Er wordt gesproken van bedelaars, mensen die zelf niet aan voedsel kunnen komen (niet het Levende brood kennen). Misvormden, mensen die een  product van de duivel zijn, want God “vormt” en de duivel “misvormt”. Blinden, mensen die in de duisternis leven, die absoluut geen visie, geen toekomstver- wachting hebben en tenslotte Lammen, mensen die niet kunnen wandelen met de Here, mensen die vastzitten in ellende en narigheid, in de klauwen van de duivel. Bovendien moeten ze van de straat gehaald worden, ze hebben dus geen “huis” geen kerk of zaal waar ze hun geestelijk thuis hebben. Kortom, dit zijn onbekeer- den die op het laatste moment de feestzaal binnen mogen gaan.

Kijk, wat deze onbekeerden wél deden en de genodigden niet, was, onmiddellijk meegaan, er staat van hen niet geschreven dat ze verontschuldigingen hadden. Nou kun je zeggen, ja maar onbekeerden kunnen toch niet bij de Here God binnenkomen? Jawel, deze wel, omdát ze gehoor geven aan die uitnodiging, de maaltijd is gereed, ze hebben honger en ze gaan mee. Ze zeggen “ja” tegen Gods uitnodiging. In Joël 2, kun je ook daarover lezen, daar gaat het over “De dag des Heren” Joël 2:28a : Daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft. (alle vlees zegt de oude vert.) Dit gaat ook over die laatste tijd. Het feit dat Gods Geest wordt uitgestort over alle vlees zegt al dat het hier gaat over “geestelijke én niet-geestelijke” mensen, onbekeerden. God wil dat Zijn huis vol wordt en daarom wordt alles in het werk gesteld om daarvoor te zorgen. Er zullen ook allerlei tekenen gebeuren, mensen zullen gaan profeteren, en gezichten zien, maar er zullen ook andere dingen gebeuren, bloed en vuur en rookzuilen, de zon wordt in duisternis veranderd en de maan in bloed. Mensen zullen dus angstig worden en naar een uitweg zoeken. En dan staat er in Joël 2:32 : En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen. En wie zal hij roepen? Zij die in hun nood zóékende zijn en ja zeggen tegen de Here; de bedelaars, de misvormden, de blinden en de lammen, omdat de genodigden niet komen…… De genodigden, wij dus, die niet hóéven te bedelen, omdat wij het brood des Levens hébben ontvangen, wij die door God opnieuw gevormd zijn, we hebben visie en toekomstverwachting en het Licht des levens ontvangen, en wij hebben mógelijkheid om met Hem te wandelen, wij, de wederom-geboren kinderen van God ……maar wij zijn nu gewaarschuwd, en dat is pure liefde van God voor ons, want nu is er nog tijd om ons te bezinnen, om ons gereed te maken voor die dag en dat uur waarvan niemand weet, behalve God zelf.

In Openb.19:6-10 gaat het over de bruiloft van het Lam. En dan staat er in vers 9 :En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams …………Wij zijn genodigd, zijn we er klaar voor? 

Wanneer de roep zal komen,
“komt nu, want het is tijd”
dan wil ik aanstonds meegaan
want ik wil mijn plaats niet kwijt.
Ik ben al uitgenodigd
en spoedig komt die dag,
dat de feestmaaltijd gereed is
en ik binnenkomen mag.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 1 = 5