Willekeurige bemoediging
  • 14 oktober 2005
    De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

19 oktober 2005

Matth.13:24-30 : nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.

Matth.13:36b-43 : En Zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde en zeide: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het zaad gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore!

Dit is een heel duidelijke gelijkenis denk ik, als je de uitleg van de Here Jezus leest dan is dat heel goed te begrijpen. In het eerste stukje willen de slaven het onkruid verwijderen, maar ze moeten het laten staan tot de oogst, want dán zal pas écht duidelijk zijn wat onkruid is en wat niet.

Mijn jongste broer heeft vroeger in de vakanties weleens met een paar vrienden bij een boer gewerkt. ze moesten daar het onkruid verwijderen dat tussen de gewassen omhoog kwam. Vooral in het begin maakte mijn broer daar nog weleens fouten mee, dan was hij al een aardig eindje en dan kwam de boer langs zijn gewiedde bedden en hield hem een handvol groen voor de neus en zei: Je hebt voor …..(en dan volgde een bedrag) uit de grond getrokken. Dan bleek dat hij het goede gewas eruit had getrokken in de veronderstelling dat het onkruid was. De boer zag het verschil, hij wist wat hij gezaaid had, mijn broer zag dat niet en haalde dus het goede gewas mét het onkruid samen, uit de aarde. Ik heb het in mijn eigen tuin ook weleens gezien dat er onkruid groeide dat precies leek op het gewas dat er in de buurt stond.

In de gemeenten en kerken zie je het ook, alle christenen lijken op elkaar, je kunt echt vaak niet van onecht onderscheiden. Eigenlijk denk ik dat veel christenen zélf niet eens weten of ze nou écht echt zijn, of écht niet. In de oogsttijd, dán zal het gewas gescheiden worden, ze groeien alletwee op in dezelfde akker, staan naast elkaar, krijgen alletwee hetzelfde voedsel toegediend, dezelfde hoeveelheid zonneschijn en regen, kortom, en zal geen onderscheid zijn. Maar bij de oogst zal dan tóch heel duidelijk het verschil merkbaar én zichtbaar zijn……hoe..? Het goede zaad zal goede vrucht dragen en het onkruid zal het verkeerde voortbrengen. In het eerste stukje zie je al dat er van het goede zaad geschreven staat dat het vrucht zette, het eerste begin van wat nog een rijpe vrucht moest worden, was er al. Van het onkruid staat geschreven dat het tot zonde verleidt en  ongerechtigheid bedrijft…………………….Nou, is dan mijn eerste gedachte, dat ben Ik in ieder geval niet, ik wil waarachtig God dienen en zéker geen andere mensen tot zonde verleiden ………………oh nee…..? Wist je, dat als je ook maar een ietsepietsie roddel over iemand vertelt, en degene tegen wie je dat vertelt gaat daarop in, je op dát moment al iemand tot zonde hebt verleidt? Da’s schrikken hè? En dan is dit nog maar een piepklein voorbeeldje, er zijn nog zóveel meer dingen. Hoe was het ook weer? Wie oren heeft…………?

De oogsttijd komt eraan
de maaier komt weldra
om ’t onkruid uit te roeien
want des Heren komst is na.
Zijn wij gegroeid uit dat goede zaad
dat niet hoeft te worden verbrand,
omdat we zijn voortgekomen
uit ’t zaad, gezaaid door Zijn hand?

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


6 + 9 =