Willekeurige bemoediging
  • 8 jaar geleden…
    Da-ag, da-ag, ze keek achterom en zwaaide naar me terwijl ze de winkel uitliep, eenmaal buiten, waar het al donker …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Een eenvoudige jongen 1.

the-story-of-daniel[1]

1.    

Vandaag wil ik beginnen met het boek Daniël. Een interessant boek, een boek dat spreekt over trouw, standvastigheid en moed van de kant van Daniël en zijn vrienden, maar ook over gunst, openbaring, bescherming en barmhartigheid van de kant van God, doch óók van Zijn gerechtigheid.

In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Here leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen god, en liet ze daar in de schatkamer zetten. Dan.1:1-2.

Het opmerkelijke van dit eerste stukje vind ik dat er staat dat God de koning van Juda uitleverde en dat het wederom God was die deze koning een deel van de voorwerpen uit de tempel in handen gaf. De vraag die dan in je opkomt is: Waarom zou God dit gedaan hebben? En om nu een beter beeld te krijgen van de omstandigheden van die tijd, wil ik me daar een eindje in verdiepen. Er staat van deze koning geschreven dat hij deed wat kwaad is in de ogen van de Here God. Zijn vader Josia, die voor hem regeerde, was een goede koning geweest. Van hem staat geschreven dat hij alle gruwelen die in het land Juda en in Jeruzalem aangetroffen werden, wegdeed. En dan staat er: Vóór hem is er geen koning geweest, die zich zo tot de Here keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht, naar de gehele wet van Mozes: en na hem stond zijns gelijke niet op. 
II Kon.23:25. Hoewel deze koning zó goed bezig was en God zó toegewijd was, deed zijn zoon dus precies het tegenovergestelde.

Jeremia was in die dagen profeet, en hij moest een boodschap van God brengen. Jer.22:1-9: Dit zei de Heer: Ga naar het paleis van de koning van Juda en breng hem deze boodschap: Luister naar de woorden van de Heer, koning van Juda. U die op de troon van David zit, luister, samen met uw hovelingen en uw onderdanen, die door deze poorten naar binnen gaan. Dit zegt de Heer: Handhaaf recht en gerechtigheid, red wie beroofd werd uit de handen van zijn onderdrukker, buit vreemdelingen, weduwen en wezen niet uit, pleeg geen geweld tegen hen, vergiet in deze stad geen onschuldig bloed. Nemen jullie dit alles in acht, dan zullen Davids troonopvolgers door de poorten van dit paleis gaan, gezeten op paarden of rijdend op wagens, vergezeld van hun hovelingen en hun volk. Maar als jullie niet naar deze woorden luisteren, dan zweer ik bij Mijn eigen naam dat dit paleis in puin zal vallen spreekt de Heer. Dit zegt de Heer tegen het paleis van de koning van Juda: Ik zie in jou de bossen van Gilead, de toppen van de Libanon. Maar Ik maak je tot een woestijn, tot een uitgestorven stad. Ik stuur slopers met bijlen op je af, ze hakken je mooiste cederhout aan stukken, ze geven je prijs aan het vuur. Dan zullen vele volken langs deze stad trekken en vragen: “Waarom heeft de Heer deze machtige stad zo zwaar getroffen?”En het antwoord zal zijn: Ze hebben het verbond  met de Heer, hun God, verbroken, ze hebben neergeknield voor andere goden en die vereerd. 

Vervolgens werd voorzegd dat Jojakim uit zijn land weggevoerd zou worden en in ballingschap zou sterven, omdat hij niet wenste te luisteren naar de stem van de Here God.

Dit is een klein beetje van de voorgeschiedenis die vooraf ging aan het moment waarop het boek Daniël begint. God gaf dus zelf het land Juda in handen van de koning van Babylonië. En dan dat gerei uit de tempel nog, ook dat werd door Jeremia voorzegd uit naam van de Here God: Naar Babel zal het gebracht worden en daar zal het zijn tot de dag dat Ik ernaar omzie, luidt het woord des Heren, en het haal en terugbreng naar deze plaats. Jer.27:22. Het waren voorwerpen uit de tempel die werden gebruikt voor de erediensten en ook ter verfraaiing van de tempel. Ze waren bedoeld om God mee te dienen en te eren. Maar wat heeft God eraan als de tempel gevuld is met gouden voorwerpen en Hijzelf totaal genegeerd wordt? En om dit te onderstrepen (denk ik) liet Hij toe dat al deze kostbare spullen óók weggehaald werden. Toch geeft Hij nog wel een kleine bemoediging, door vantevoren al aan te geven dat Hij er ooit naar zal omzien en de spullen terug zal halen.

Deze dingen geven aan dat God een soeverein God is, Iemand met wie niet te spotten valt, Hij wil gehoorzaamd worden en gediend worden met een rein en oprecht hart. Dat gold niet alleen voor toen, maar ook voor vandaag. En als ik deze dingen lees dan wordt de grootheid en de heiligheid van God steeds duidelijker. Iemand met wie rekening gehouden dient te worden inplaats van Iemand die met óns wel rekening zal houden…! Morgen wil ik een stukje verder en dan komt Daniël ter sprake, een man die temidden van alle afgoderij en vuilheid, staande wist te blijven en God diende dwárs door alle tegenstand heen.

4329466-close-up-of-daniel-bible-page[1]Je zou het niet verwachten
dat God de vijand leidt?
en hen helpt overwinnen

als het tegen Zijn volk strijdt?
Toch zijn dit ware dingen
geschreven in Zijn woord,
bedoeld als “openbaring”
voor wie vandaag Hem “hoort”.

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


6 + = 15