Willekeurige bemoediging
  • Ach, de ziel…
    Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Lichtelijk geërgerd :-)

Het is al een heel aantal jaren geleden, mijn vader was voorganger in een gemeente waar hij dus op de zondagmorgen meestal de prediking deed. Nou moet ik erbij vertellen dat mijn vader van nature niet met een harde stem sprak. Hij sprak vrij zacht en zo kon het gebeuren dat er regelmatig, midden onder de prediking, een zuster haar stem verhief en aan mijn vader vroeg of hij niet wat harder kon praten want ze kon hem niet verstaan. Mijn vader begon dan harder te spreken, wat hij even volhield, om dan weer in zijn oude spreektrant te vervallen, waarop de zuster hem opnieuw vroeg harder te spreken, dit tot “lichte” ergernis van mijn pa :-) Op een dag was hij het zat en toen de zuster hem opnieuw aansprak, zei mijn vader dat ze dan beter vooraan kon komen zitten, want daar waren altijd plaatsen vrij terwijl de zuster op de laatste rij haar vaste plekje had. Tja, een logische redenatie toch wel hè?

Ach, wij, de kinderen van mijn vader, hadden er heimelijk toch wel een beetje plezier in. Maar deze gebeurtenis tekent wel een stukje gedrag dat wij, de kinderen van onze hémelse Vader, ook weleens kunnen vertonen. We willen best graag horen wat Hij ons te zeggen heeft, maar dat kan weleens moeilijk zijn. Wanneer dat dan een poosje zo doorgaat en we Gods stem niet bespeuren in ons leven, gaan we Hem daarvan verwijten maken. Dingen als: U kunt toch alles? Ik wil toch Uw weg gaan, dan kunt U toch duidelijk maken hoe en waar ik gaan moet? Waarom geeft U geen antwoord? En zo zijn er nog zóveel dingen te noemen die we best zelf kunnen invullen. Maar wat we hiermee aangeven is, dat we van de Here God verwachten dat Hij stappen neemt om óns tegemoet te komen inplaats van andersom.

Als deze zuster gewoon vooraan was komen zitten, dan had ze ieder woord dat mijn vader sprak, prima kunnen verstaan. Ze hád zelfs zijn woorden nog van zijn lippen kunnen lezen als ze gewild had. Het enige wat ze moest doen was, haar vaste plekje verruilen voor een ander, haar oude stoel achter zich laten en zich een plekje vooraan uitzoeken. Weet je, soms is het moeilijk om oude gewoontes te veranderen, oude plekjes waar we ons thuisvoelen in te ruilen voor een nieuwe, andere plaats.

Jacobus schrijft hierover in hoofdstuk 4, over de wereldliefde die we nog zo dikwijls kunnen hebben, liefde voor dingen die voor de Here God niet welgevallig zijn. Hij zegt hier dat wanneer je een vriend van de wereld wilt zijn, je van lieverlee een vijand van de Here God wordt. Hij vertelt in dit hoofdstuk dat het belangrijk is om oude gewoonten, oude zonden, (oude plekjes) op te geven en dan zegt hij in vers 8aNadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Vervolgens legt hij uit dat het hierbij belangrijk is om zuiver en schoon te worden, “ons hart te zuiveren en onze handen te reinigen”. Best wel duidelijk, maar ook indringend en een appél aan ons hart.


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Niet vergeten hoor.

Loof de  Here, mijn ziel, en al wat in mij is Zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel., en vergeet niet één van Zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft en al uw krankheden geneest, die uw leven verlost uit de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Psalm 103:1-5.

David geeft zijn ziel als het ware opdracht om God te loven. Weest bezig met God, zo zegt hij, bedenk de dingen die de Here God gedaan heeft en die Hij nog zal doen. Vergeet niet één van de dingen die Hij aan mij heeft gedaan.

Vaak gaat er zoveel in ons om, heel dikwijls ook negatieve gedachten, misschien over onszelf, misschien over een ander. We kunnen mopperen over de kleinste zaken, we weten ons van jaren terug nog dingen te herinneren die anderen ons hebben aangedaan, dingen die ons pijn gedaan hebben. Dat soort dingen kunnen we altijd wel goed onthouden, maar als het gaat om de weldaden Gods, lijden we toch in meerdere of mindere mate aan geheugenverlies. We zijn het vaak weer zó snel vergeten.

David laat hier zien dat het belangrijk is om deze dingen te onthouden, om ermee bezig te zijn. Hij noemt ook een aantal “weldaden” van de Here God op en dan zegt hij in vers 5: ” die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Dus… voor alle mensen die graag jong willen blijven? tipje?

Het is goed om ons voortdurend te herinneren wat de Here God in en aan ons heeft gedaan. Om al die goede dingen op te noemen, er in gedachten mee bezig te zijn en zo onze ziel bewust te richten op deze dingen zodat zij “verzadigd” kan worden met al dit goede.

We kunnen zo onze ziel met dankbaarheid ten opzichte van Hem vullen. Ik denk dat we ons er heel anders door zullen voelen. Dat elk negatief gevoel, elke negatieve gedachte, moet wijken voor de positiviteit van de Here God, waardoor onze dag er een stuk anders zal gaan uitzien.


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

We hoeven het niet alleen te doen.

Soms kan het zo zijn dat we het idee hebben dat we alleen maar goed genoeg zijn voor God als we alles goed doen, ons aan alle regels houden en als het ware een perfect leven leiden. Maar jammer genoeg worden we, als we zó willen leven, altijd weer teleurgesteld, het volmaakte halen we nooit.(althans niet hier op aarde.)

Maar weet je, God is een Váder, wij zijn Zijn kinderen, en als mijn kinderen dingen deden of doen, waar ik niet echt blij van word, dan zal ik daar wel met ze over spreken, maar mijn liefde voor hen wordt er absolúút niet minder om, ik blijf net zoveel van ze houden, zónder enig voorbehoud. God houdt van ons precies zoals we zijn, al is het wél zo dat we aan onszelf mogen en móéten werken, zodat we geestelijk mogen groeien, maar we mogen altijd op Zijn hulp rekenen, we hoeven het niet alleen te doen. We mogen opgroeien tot volwassenheid, dat is zelfs noodzakelijk, maar we mógen gewoon als “kind” beginnen, geliefde kinderen, zó ziet de hemelse Vader ons, dat is toch zo heerlijk om dát te mogen weten.

II Thess. 2-16-17 (Het Boek) zegt: Wij hebben ervaren dat God, onze Vader, Die zoveel van ons houdt, zo goed is ons altijd weer moed en hoop te geven. Daarom vragen wij Hem en onze Here Jezus Christus u te bemoedigen en kracht te geven om goed te doen in woord en daad.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Slechts een fractie.

In Prediker staat een hoofdstuk met als titel “Alles heeft zijn tijd”. En één vers wil ik daar even uitlichten nl. Pred.3:4 : Er is een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen. Prediker geeft hier aan dat we met seizoenen in ons leven te maken hebben, voor alles is een tijd, hij geeft hier tévens mee aan, dat het niet goed is om ergens in vast te blijven zitten. We moeten verder en als er staat dat er een tijd is om te wenen en een tijd om te lachen, dan zit daar óók een tijd tússen, de tijd die we nodig hebben om van het ene naar het andere te komen. Het wenen moeten we als het ware op een gegeven moment áchter ons kunnen laten en dan mogen we verder naar het lachen. Dit heeft alles te maken met “loslaten”. Maar heel vaak is dat absoluut niet gemakkelijk. Vooral als iemand jou pijn heeft gedaan en zelf totaal niet inziet dát hij/zij dat gedaan heeft.

Matth.6:14-15 zegt: Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

Dit is zo essentieel, en ik ben ervan overtuigd dat dit stukje júíst is geschreven voor de mens die gekwetst is, die mens die zoveel pijn is gedaan. Want deze mensen zijn, door hun verwondingen, op een bepaalde plaats tot stilstaan gekomen. De wonden doen teveel pijn om verder te kunnen maar de Here God rijkt ons hier een hele belangrijke boodschap aan.

En dan is het zaak om daar iets mee te doen en dat wij besluiten om de wrok, de pijn, het verdriet en de boosheid “los te laten”. Dit is géén beslissing naar het gevoel, doch puur een beslissing die we kíézen te nemen als gevolg van gehoorzaamheid aan Gods woord. We mogen het in de handen van onze Hemelse Heelmeester geven en Hij zorgt er dan voor dat de wond zal genezen en zich zal sluiten. Zo zullen we verder kunnen maar dan wel zónder pijn. Dat klinkt moeilijk als je zelf in een probleemvolle situatie zit. Maar ik spreek wél uit ervaring en ik wéét dat het zo werkt.

Dit is maar een fractie over dit, voor velen, moeilijke onderwerp. In mijn boekje “Dat verdien je niet” heb ik hier uitgebreid over geschreven. Een boekje over innerlijke genezing dat gratis (alleen voor eigen gebruik) te downloaden is.

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Vertrouwen bouwen.

Veel mensen zijn, in de loop van hun leven, beschaamd geworden. Hun vertrouwen is op een dusdanige manier beschadigd geraakt dat ze óók moeite hebben om God te vertrouwen. En misschien zijn er dan wel kleine puntjes waar we Hem wél durven vertrouwen, maar als het om andere dingen gaat (en dat is bij een ieder weer verschillend) dan durven we niet ons hele vertrouwen weg te schenken. Die volledige overgave is er nog niet echt. We mogen echter weten dat de Here God geduld met ons heeft en dat Hij ons begrijpt en ons ook te hulp wil komen.

I Petr.2:6b: wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Hier zie je  dat het geloof, het vertrouwen, “gebouwd” mag worden. Hoe liefdevol is dit toch ook weer. Hoe begripvol gaat de Here God met ons om en hoe geduldig. Als de omstandigheden moeilijk zijn, dan zijn we al snel geneigd om te proberen de controle in eigen hand te houden. Maar zodra wij de moed hebben om Hem te vertrouwen, al is het in het begin maar met hele kleine stapjes, dan zullen we ook zien dat we niet beschaamd worden. En daardoor zal ons vertrouwen opgebouwd worden, net zolang tot we alle touwtjes uit handen durven geven en Hem volkomen durven te vertrouwen.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Doe het maar.

Wij hadden vroeger een lied dat we dikwijls zongen, ik weet de oorsprong ervan niet, maar het ging als volgt:

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,
‘k zie naar Hem op en ‘k weet,
Hij is mij steeds nabij.

Dat is zo’n waarheid, en een waarheid die ik een ieder ook deze dag mee zou willen geven. Wanneer wij ons vertrouwen volkomen op Hem stellen, in álle dingen, en wanneer we alles in Zijn handen durven geven, dan zal Zijn vrede in ons hart neerdalen en voelbaar en merkbaar zijn. En als de dingen ons soms benauwen, dan mogen we opzien naar Hem en wéten dat Hij altijd dichtbij ons is. In mijn leven zijn deze woorden dikwijls realiteit geweest en nóg. Daarom durf ik met een gerust hart te zeggen: dóé het maar, je zult zien dat het werkt!

Mijn leven in Gods handen,
iets beters is er niet.
Het beste wat ik doen kan
in zorg en in verdriet.
Ik ken Hem in álle dingen
en ik luister naar Zijn stem,
Hij is altijd dichtbij mij
en als ik opkijk, zie ik Hem.

Spreuken 3:6: Ken Hem in al uw wegen,dan zal Hij uw paden recht maken

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

In handen van…

Als je Psalm 139 leest dan kun je daar zien dat God ons allemaal heeft gevormd, Hij heeft ons gemaakt in het verborgene van de moederschoot. Hij was daar al bezig toen zélfs onze moeders nog niet eens wisten dat we bezig waren om in hen te groeien. Wat een wonderlijke gedachte is dat hè? Gods handen hebben ieder mens vastgehouden, liefdevol en zacht. Maar op het moment dat wij geboren zijn, heeft Hij ons moeten overdragen in de handen van onze ouders. Wat zal dat moeilijk geweest zijn, en wat heerlijk als we dan op een dag bij Hem terug mogen komen en Hem mogen zeggen dat we (opnieuw) Zijn kind willen zijn, dat we echt bij Hem willen horen. Ik heb daar een lied over geschreven en de woorden daarvan wil ik graag als bemoediging voor deze dag aan jullie meegeven.

Jouw leven in Mijn handen ( n.a.v. Psalm 139 vs.13-16 )

Op de dag waarop jij werd geboren
ving voor jou een heel nieuw leven aan,
maar voor Mij, Ik wist het vantevoren,
was dat de dag dat Ik jou moest laten gaan.
Toen nog geen mens wist dat jij zou gaan komen,
heb Ik jou met Mijn liefde aangeraakt,
jouw vormeloosheid in Mijn hand genomen
en er zo iets prachtigs van gemaakt.

In Mijn handen was je veilig, ja, bij Mij was je geborgen
kind, Ik kende  je, Ik had je zelf gemaakt.
In Mijn handen was je veilig en Ik mocht daar voor je zorgen
Ik was de Heer, die over jou heeft gewaakt.

‘K heb je in de moederschoot geweven,
dag aan dag was Ik daar aan jouw zij.
Ik zag de prilheid van jouw nieuwe leven,
je was veilig zo heel dicht bij Mij.
Voor het oog der mensen nog verborgen
ben je daar, in stilte, klaargemaakt,
‘K mocht met zoveel liefde voor je zorgen
tot de dag dat ‘K jou ben kwijtgeraakt…

Toch ben Ik je altijd blijven volgen,
ja, Mijn oog was op jou, ieder moment.
En in stilte ben Ik blijven wachten
totdat jij teruggekomen bent.

Op de dag dat jij bij Mij wilde horen,
ving voor jou een heel nieuw leven aan,
op die dag ben jij opnieuw geboren
en samen met Mij op weg gegaan.
o, Mijn hart verheugt zich in jouw liefde
en Mijn armen zijn weer om je heen,
aan Mijn hand wil Ik je veilig leiden
Mijn kind, Ik laat je nooit alleen.

In Mijn handen ben je veilig
ja, bij Mij ben je geborgen,
kind, Ik ken je toch, Ik heb je zelf gemaakt.
In Mijn handen ben je veilig
en Ik zal steeds voor je zorgen,
Ik ben een Vader, die over jouw leven waakt.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Het lijsterdoekje.

Zoiets ongeveer :-)

Nooit van een lijsterdoekje gehoord? Hahaha dat kan. Eén van mijn kleindochters (ik noem geen namen vandaag) heeft altijd aan al haar knuffeltjes slechts één ding gezocht, namelijk het labeltje. Het maakte niet uit wat voor knuffeltje het was, alleen dat labeltje telde en toen ze wat meer ging praten noemde ze zo’n labeltje een “lijstertje”. Ook overdag, als ze ergens even rustig zit dan zoekt ze in haar kleren naar een labeltje en gaat dan met dat labeltje tussen haar vingers zitten duimen. Op een dag vond mijn dochter ergens in een winkel een knuffeldoekje waar allemaal van die labeltjes aan genaaid waren, een “lijsterdoekje” dus. Zo’n speciaal knuffeltje kan kinderen zo’n heerlijk veilig gevoel geven. Mijn kleindochter was in de wolken en ging er elke avond mee slapen. Totdat ze laatst hier gelogeerd had en we haar lapje nergens meer konden vinden. We hebben het hele huis afgezocht en ook in de weken erna kwam hij nergens boven water. Mijn kleindochter is gelukkig wel op een leeftijd dat het geen drama betekende maar jammer was het wel.

Totdat een paar dagen geleden ineens het doekje gewoon hier in huis ergens naast een stoel lag. Waarschijnlijk heeft Simon hem ergens gevonden en er even mee gespeeld. Gelukkig had hij geen schade aan het lapje toegebracht, de doerak. Wat was mijn kleindochter in de wolken toen haar doekje weer terug was, ze had in de tussentijd t-shirtjes met een “lijstertje” mee naar bed genomen maar nu was haar lapje weer terug, helemaal gelukkig was ze :-)

Wel vergelijkbaar met hoe het soms in ons leven kan gaan, je kunt je sommige periodes helemaal warm en veilig voelen, dicht bij de Here God, zo’n speciaal plekje… Maar dan opeens kun je dat ook kwijt zijn, er komen dingen op je pad, dingen in je gedachten, zorgen, ziekten, noem het maar op, en ineens zijn we dat veilige en warme gevoel kwijt. Misschien ken je dat ook wel?

Wat dan gedaan? Op zoek naar waar we die blijdschap en dat veilige gevoel zijn kwijtgeraakt? ja dat is altijd een goed uitgangspunt, maar daarnaast is het zo dat de Here God áltijd op Zijn eigen plekje is, daar waar we Hem kunnen vinden en waar we dichtbij Hem kunnen komen.

Misschien bevind jij je op dit moment wel in zo’n periode dat het moeilijk is in je leven. Een periode waarin het lijkt of al die veiligheid en warmte ver te zoeken is. Dan is het zo mooi om te weten dat de Here God er voor je wil zijn. Hij is altijd te vinden, Zijn armen zijn al uitgespreid om jou in op te vangen, daar bij Hem is dat veilige en warme plekje waar we ons altijd geborgen mogen weten.

Ik wil vandaag eindigen met een paar regels van een lied dat ik ooit gemaakt heb.

Ik weet niet wat of hoe
ik weet niet waar naartoe,
ik weet niet hoe mijn leven morgen zal zijn.
Soms zie ik de weg niet meer goed
en weet ik niet hoe het verder moet,
dan voel ik mij verdrietig, waardeloos en klein.

Maar ik weet U, mijn Heer, altijd weer te vinden,
ik weet dat U er altijd bent.
U wilt mij helpen, U houdt mij vast
en U draagt voor mij de last,
ik dank U Heer, dat U al mijn wegen kent!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Duidelijk.

Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens Hem spreken; sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, anderen die de christenen geestelijk verzorgen en weer anderen die onderwijzen. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente -als het lichaam van Christus- zal groeien en sterk en volwassen zal worden. Het doel daarvan is dat wij tenslotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan. Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden.
Efeziërs 4:11-14a. (uit Het Boek).

Een duidelijke boodschap die voor zichzelf spreekt. Deze tijd, deze wereld heeft volwassen kinderen van God nodig.

Volwassen worden hangt niet af
van een getal der jaren,
het is meer een verworvenheid
die je zelf bijeen kunt garen.

Volwassenheid begint in ’t hart
dat luistert naar God’s stem,
een hart, geopend voor Zijn woord
en toegewijd aan Hem.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

In ben verheugd!

Het is goed de Here te loven, Uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de harp, bij snarenspel op de citer. Want Gij, Here, hebt mij verheugd door Uw daden, over de werken Uwer handen zal ik jubelen. Psalm 92:2-5

Wat een positiviteit spreekt er uit deze eerste woorden van deze Psalm, en wat hier gezegd wordt is eigenlijk dat het goed is om 24 uur per dag de Here te loven en Zijn goede daden te roemen en te prijzen, en voor Hem lofliederen te zingen. Er ligt kracht in de lofprijzing en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet 24 uur per dag de Here groot maak en jubel over alles wat Hij voor mij doet. Maar als ik nadenk over alles wat Hij in mijn leven gedaan heeft en wat Hij voor mij betekent dan weet ik dat Hij het meer dan waard is dat ik voortdurend de dank van mijn hart bij Hem neerleg.

Het is goed om regelmatig terug te denken over alles wat de Here voor ons doet en al gedaan heeft, het zorgt voor een nieuwe impuls van liefde en warmte, en opnieuw een diep besef van Zijn grote liefde voor ons.

U geeft mij reden Heer, tot dank
Uw daden maken mij zo blij,
of het nou dag is of ook nacht
het maakt niet uit, U bent bij mij.
U liet mij geen moment alleen
geen dag, geen uur, geen ogenblik,
de herinnering maakt mijn hart zó warm
ja verheugd over Uw daden, dát ben ik!! 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail