Willekeurige bemoediging
  • He will carry you.
    Ik heb, lang geleden al, ontdekt dat geloven in God, geloven in de bijbel, geloven in het offer dat de …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Regels van liefde.

God is geen God van tucht en van wetjes, God is een God van liefde… deze uitspraak hoorde in van de week. Ik denk dat hij niet zo bedoeld is als dat hij uitgesproken werd, maar voor iemand die nog niet of nauwelijks tot geloof is gekomen kan het toch een heel verkeerde indruk en een verkeerd beeld van God geven.

God is absolúút een God van liefde, daar ben ik het helemaal mee eens, en júíst omdát Hij zoveel van ons houdt, heeft Hij wel dégelijk regels en wetten gemaakt en is er een bepaalde mate van tucht nodig. Als je als ouder van je kinderen houdt, dan hebben ook de kinderen regels nodig en tucht. Ze hebben grenzen nodig binnen welke zij zich kunnen bewegen, maar als zij die grenzen overschrijden zit daar ook een consequentie aan vast. Zo hoort het te zijn, omdat kinderen daarmee kunnen leren, maar ook omdat ze een bepaalde mate van bescherming nodig hebben. Wij als ouders, wéten wat er allemaal kan gebeuren, en omdat we van onze kinderen houden stellen we regels in. Vader God heeft voor ons óók regels gemaakt, en die dienen enkel en alleen voor ons welzijn, ons behoud, onze bewaring en ze zijn uit pure liefde voor ons opgesteld.

Tucht is hetzelfde als discipline, het betekent “gehoorzaamheid aan voorschriften en bevelen”. De Here Jezus gaf de discipelen de opdracht om uit te gaan en al de volken eveneens tot Zijn discipelen te maken. Discipelen zijn volgelingen die achter de leer staan en die dus ook gehoorzaam willen zijn aan de regels en voorschriften van die leer. In dit geval aan alles wat de Bijbel ook óns leert. We hebben allemaal die tucht nodig, en vooral in de Spreuken vind je uitspraken die over tucht gaan. Een paar wil ik er opschrijven, gewoon om te zien wát de Bijbel er nou eigenlijk onder andere over zegt.

Spr.1:7b : de dwazen verachten wijsheid en tucht.
Spr.4:13 : 
Houd vast aan de tucht, laat haar niet los, bewaar haar, want zij is uw leven.
Spr.6:23 : Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven.

Als je de spreuken verder leest dan kun je nog veel meer vinden over tucht. In deze teksten staat onder meer dat je de tucht nodig hebt om te kunnen leven, en dan kun je dit vertalen naar “eeuwig leven”. We hebben het nodig dat we Gods regels kennen en ons eraan houden. Ook in het nieuwe testament wil ik zomaar een paar stukjes pakken, maar dan waar het gaat om “tuchtiging” (bestraffing) zoals bijv. In Hebr.4:4b-8 : Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen. Zie je hoeveel liefde er uit dit stukje spreekt? Juist om te laten zien en voelen dat we échte kinderen van Hem zijn, tuchtigt God ons. En dan tot slot nog een stukje uit Openb.3:19a : Allen, die Ik liefheb (zegt God) bestraf Ik en tuchtig Ik.

Tucht en tuchtiging, twee dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, de tucht ofwel discipline, is iets wat wij ons eigen moeten maken, en als we dan soms fout gaan, dan is daar de tuchtiging, die ons helpt om het een volgende keer anders te doen. En eigenlijk kun je het ook zien als een logisch gevolg van de fout die wij gemaakt hebben. Want gelukkig is er vergeving als wij onze fouten en zonden belijden, maar soms blijven er wel nog consequenties over die we dan ook zelf moeten dragen.

Is God een God van liefde? JA!! zéker wel, maar óók een God van tucht en orde. Een God van regels, en al die regels tesamen vormen een brief, en als je ze heel goed leest dan zie je dat het geen gewone brief is, maar een regelrechte liefdesbrief!

Ik dank U God van liefde
Ik dank U God van trouw,
Ik dank U voor de regels
waarin ik lees: “Ik hou van jou”.
U schreef ze, mij tot heil
zorgvuldig, stuk voor stuk,
en als ik ernaar leef,
dan brengt mij dat geluk.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


4 + = 7