Willekeurige bemoediging
  • Daar waar ik niets zeg…
    Woorden… Woorden zijn soms niet te vinden voor wat mijn hart je zeggen wil. Daarom reik ik je mijn hand …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

De late regen.

img-1515-vga[1]

Zacharia 10:1 : Vraagt van de Here regen ten tijde van de late regen. De Here maakt de bliksemschichten; een stortregen zal Hij hun geven, voor iedereen gewas op het veld.

Deut.11:13-18 : Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die Ik u heden opleg, zodat gij de Here, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel, dan zal Ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen, en Ik zal op uw veld gras geven voor uw vee, zodat gij kunt eten en verzadigd worden. Neemt u ervoor in acht, dat uw hart zich niet laat verlokken zodat gij afwijkt, andere goden dient en u voor hen nederbuigt. Dan zou de toorn des Heren tegen u ontbranden en Hij zou de hemel toesluiten, zodat er geen regen komt, de bodem zijn opbrengst niet geeft en gij weldra te gronde gaat in het goede land, dat de Here u geven zal. Maar gij zult deze Mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij zult ze tot een teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

Deze woorden werden tot het volk van Israël gesproken voordat zij het beloofde land in bezit namen. De geboden van God, die óók voor vandaag nog steeds gelden. In die tijd waren deze woorden letterlijk bedoeld, maar ook voor ons, in ons leven, zijn ze nog net zo van toepassing en net zo belangrijk. Heel vaak wordt er gezegd dat we niet meer onder de wet leven, maar onder de genade en aan de ene kant is dit absoluut waar, maar anderzijds wil dat niet zeggen dat we er dús maar op los kunnen leven en ons aan God noch gebod hoeven te storen. De regels die God had opgesteld voor dit volk, gelden nog net zo voor ons vandaag. De konsequenties die eraan verbonden waren, gelden ook nog net zo voor ons vandaag. Alleen is het zo, dat in de tijd die er ligt tussen deze woorden en ons leven van vandaag, de Here Jezus is gekomen om de wet en de geboden te vervullen. Door Hem is de genade er gekomen, genade die inhoudt dat wij bij Hem vergeving kunnen krijgen voor fouten die wij maken, indien wij ze oprecht bij Hem belijden. En hoe weet je nou wat fout is? Door de regels van God naast ons leven te leggen en te zien of ons leven daarmee in overeenstemming is.

Jer.3:1b-3 : Doch gij hebt ontucht gepleegd met vele minnaars, en dan tot Mij terugkeren? luidt het woord des Heren. Hef uw ogen op naar de kale heuvels en zie, waar hebt gij u niet laten misbruiken? Aan de wegen hebt gij op hen zitten wachten als een Arabier in de woestijn, en gij hebt het land ontwijd door uw ontuchtigheden en uw boosheid. Zo zijn dan de regenstromen ingehouden en is de late regen niet gekomen; maar gij hebt een hoerenvoorhoofd, gij verkiest u niet te schamen.

Niet zo’n vrolijk bijbelgedeelte….maar ja, dat was voor vroeger, da’s het oude testament ….toch? Nee, jammer genoeg niet, er zijn vandaag kinderen van God waarop dit woord van toepassing is. Het klinkt hard, maar het is waar! En het zijn niet “sommige” kinderen, maar “heel veel” kinderen. Ik weet dat je hier niet blij van wordt, maar soms is het weleens nodig om hard te zijn tegen jezelf. En geloof me, dit woord geldt ook voor mij! Vele minnaars, het is waar, aan hoeveel verleidingen worden wij dagelijks blootgesteld en aan hoeveel geven wij toe? Hoeveel verslavingen hebben we nog? Nou, ik rook niet, ik drink niet, ik gebruik geen drugs…en dat is fijn, maar hoe zit het met onze andere verslavingen zoals daar kunnen zijn: eten, roddelen, bepaalde tv programma’s die we niet mogen missen, sport, sex, geld, werk, gokken, computers, kopen, het móéten hebben van dingen, enz. het zijn allemaal afgodjes. Voor sommige mensen zijn hun kinderen afgoden, hun auto, hun huis, hun caravan, hun vakantie, hun carriëre (zelfs op geestelijk gebied). Laat niemand dááraan komen! Álles wat in onze gedachten de eerste plaats inneemt is een áfgod! In het eerste stukje zegt God dat zijn woorden als een voorhoofdsband tussen de ogen moeten zijn…en in dit stukje wordt het woord “hoerenvoorhoofd” gebruikt, zegt dat genoeg? (en dit heeft niets met seksuele daden te maken) God wil de eerste plaats innemen in ons leven, in onze gedachten, in heel ons doen en laten en daar is absolúút géén plaats voor iets of iemand anders. Geen andere liefdes in ons leven. Zie hóé belangrijk dit is, God wil dat wij Hem liefhebben en Hem dienen met ons ganse hart en onze ganse ziel.

God spreekt over een late regen waardoor we koren, most en olie kunnen inzamelen, koren (brood, “geestelijk” voedsel) most (wijn, het krachtige, reinigende bloed van Jezus) en olie (de Heilige Geest). Dát is wat we nodig hebben, zonder dat komen wij het aan ons beloofde land, die eeuwige heerlijkheid, niet eens binnen. En als wij ons niet buigen voor Hem, ons niet schamen, onze “minnaars” niet aan de kant smijten, dan blijven we helemaal nergens.

spiderwebrain[1]Hosea 6 begint met de woorden : Komt, laat ons wederkeren tot de Here! en dan in vers 3 staat : Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is Zijn opgang. Dán komt Hij tot ons als de regen, de late regen, die het land besproeit… Dat dit óók ons verlangen mag zijn.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


2 + 9 =